ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า..ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า.นำเสนอผลงานวิชาการ

มหกรรมวิชาการจังหวัดอำนาจเจริญ     วันที่ 29  สิงหาคม  2556
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ
 ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสาธารณสุขปทุมราชวงศา  ที่แสดงความเป็นองค์กรแห่งการมีเหตุมีผล

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่ารับประเมินภายนอก มาตรฐานสุขศึกษา จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (14/06/56)

เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานสุขศึกษา.(มส.4)
         หมวดที่ 1  การบริหารจัดการองค์กร (องค์1)  (องค์2)  (องค์3)
หมวดที่ 2 กระบวนการดำเนินงาน (ดาวน์โหลด2.1) (ดาวน์โหลด2.2)
หมวดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน  (ดาวน์โหลด3)
หมวดที่ 4 ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษา ฯ (ดาวน์โหลด4)
รพ.สต.หนองข่า...ขอให้ทุกคนโชคดี