ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า..ยินดีต้อนรับ...

โครงสร้าองค์กร


อัตรากำลังเจ้าหน้าที่   ๘  คน  ดังนี้
1. นายสุรพงศ์   ธนาคุณ                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2. นายทรงชัย   จันทพันธ์              ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. นางสาวภัคดิ์พิมล  คำมุงคุณ         ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4. น.ส.ระดาพร    วงศ์จันทร์           ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข
5. นางพร     พรมเสน                  ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
6. นางสาวสมพร   การกิจ              ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
7. นางสาวจิตตรา  แต้มทา             ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบันทึกข้อมูล)
8. นายเกณฑ์ใจ  แต้มทา                ตำแหน่ง   ลูกจ้างรายคาบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น