ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า..ยินดีต้อนรับ...

ข้อมูทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติโดยสังเขป
         
ตำบลหนองข่า  เดิมขึ้นกับอำเภอชานุมาน  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้เริ่มมีการบริการสาธารณสุขระดับตำบล  ใน  ปี  2519  โดยการจัดตั้งสถานีอนามัยบ้านหนองไฮน้อย  ให้บริการสาธารณสุขในตำบลหนองข่าทั้งหมด ต่อมาได้มาขึ้นกับ อำเภอปทุมราชวงศา จากการตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ  ที่ได้รับการแบ่งเขตการปกครอง  ตามหลักการแบ่งอำนาจตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2536  ด้วยเป็นพื้นที่ห่างไกล  รวมทั้งการคมนาคมไม่สะดวก  จึงมีการจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุข  เป็นแห่งที่ 2  ของตำบลหนองข่า  โดย  สถานีอนามัยบ้านหนองข่า  เปิดให้บริการประชาชนเมื่อ พ.ศ   2538   ตั้งอยู่  หมู่ที่  4   บ้านป่าหวาย ตำบลหนองข่า  อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ  มีเขตรับผิดชอบ  4  หมู่บ้าน  มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่   8  คน  ดังนี้
1. นายสุรพงศ์   ธนาคุณ       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2. นายทรงชัย   จันทพันธ์              ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. นางสาวภัคดิ์พิมล  คำมุงคุณ         ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4. น.ส.ระดาพร    วงศ์จันทร์           ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข
5. นางพร     พรมเสน                  ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
6. นางสาวสมพร   การกิจ              ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
7. นางสาวจิตตรา  แต้มทา             ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบันทึกข้อมูล)
8. นายเกณฑ์ใจ  แต้มทา                ตำแหน่ง   ลูกจ้างรายคาบ1.2  ขนาดและที่ตั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า มีเนื้อที่ จำนวน  2 ไร่  งาน  72  ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา 32 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ 38 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ  ติดกับ   ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้      ติดกับ   ตำบลโนนงาม  ตำบลนาป่าแซงและตำบลนาหว้าอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก  ติดกับ   ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก   ติดกับ   ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 
และตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น