ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า..ยินดีต้อนรับ...

อาสาสมัครสาธารณสุข

1.นายเยี่ยน   โพธิ์งาม อสม.หมู่1  2.นายบุญถึง    พิมเสน  อสม. หมู่ 1   3.นางเหวียง     พิมเสน  อสม.หมู่ 1
  4. นางพูล  แต้มทา อสม.หมู่ 1

  5.นางสุขสำราญ  โทนหงษา  อสม. หมู่ 1

  6.นางยุพิน     พิมเสน  อสม.หมู่ 1
  7.นางชุติมน     สำราญ อสม.หมู่ 1นาง

นายหนูกร

นาง


นาย

นาง

นาง

นาง

4.นางพูล    แต้มทา  อสม. หมู่ 1

นาง

4. นางพูล  แต้มทา อสม.หมู่ 1

3.นางเหวียง     พิมเสน  อสม.หมู่ 17.นางชุติมน     สำราญ อสม.หมู่ 1


6.นางยุพิน     พิมเสน  อสม.หมู่ 1

1.นายเยี่ยน   โพธิ์งาม อสม.หมู่1
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น