ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า..ยินดีต้อนรับ...

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่ารับประเมินภายนอก มาตรฐานสุขศึกษา จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (14/06/56)

เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานสุขศึกษา.(มส.4)
         หมวดที่ 1  การบริหารจัดการองค์กร (องค์1)  (องค์2)  (องค์3)
หมวดที่ 2 กระบวนการดำเนินงาน (ดาวน์โหลด2.1) (ดาวน์โหลด2.2)
หมวดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน  (ดาวน์โหลด3)
หมวดที่ 4 ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษา ฯ (ดาวน์โหลด4)
รพ.สต.หนองข่า...ขอให้ทุกคนโชคดี

1 ความคิดเห็น: